Soudní znalectví v oboru psychologie

Nový obor v soudním znalectví - nová specializace mezi znalci v oboru psychologie.
Jsme první v České republice.
PhDr. et Mgr. Iva Moravcová, soudní znalec v oborech psychologie práce, managementu a personalistiky a psychologie dopravy.

V jakých situacích bude možné vyžadovat posudek znalce v odvětví psychologie práce, managementu a personalistiky?

Jak už sám název napovídá, vše co se bude dotýkat oblastí, které jsou v názvu zmíněny, konkrétně je těžké vyjmenovat všechny situace, které mohou být předmětem sporu, ale pro přiblížení představy čím se znalectví této specializace zabývá, mohu uvést: kontroly zaměstnavatelů co se děje na počítačích zaměstnanců, v praxi přibývá sporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně adekvátnosti posuzování pracovního výkonu, pracovních činností v dané pracovní pozici apod., zavádění etické a především profesionální metodologie při procesu propouštění, přibývá zdravotních problémů psychosomatického rázu, které mají jednoznačně příčinu v pracovním prostředí vlivem neadekvátního pracovního zařazení vzhledem ke schopnostem zaměstnance, přetěžování apod.

Další kategorií jsou pracovně právní spory pramenící z neprofesionální aplikace HR procesů a metod, pracovně právní spory v důsledku zhoršení zdravotního stavu trvalými následky – především psychického charakteru, spory v oblasti v oblasti nevhodného, rušivého a dysfunkčního chování na pracovišti – mobbing, harasment, bossing, šikana apod. Reorganizace, restrukturalizace společností z hlediska lidských zdrojů často realizovány neprofesionálně, neeticky s negativním dopadem na zaměstnance i neefektivní finanční dopady. V důsledku reorganizace společností potřebují společnosti objektivní profesionální posouzení zaměstnanců pro efektivní změnu pracovního zařazení.

Posuzování adekvátnosti motivačních a hodnotících metod na pracovištích vzhledem k předmětu činnosti, též s dopadem na skladbu odměňování a benefitního systému. Posuzování metodologie analýzy vzdělávacích potřeb s ohledem na objem a efektivnost vynakládaných investic. Existují specifická pracoviště, kde je personální management založen na řízení personálních rizik, kde jsem schopná realizovat odborné posouzení osob. Normy ISO dle EU norem vyžadují po firmách i státních institucích adekvátně zpracované Job Description v kontextu problematiky podnikové psychologie – psychologie práce a efektivních forem personálního řízení.

Odborné posuzování vytíženosti a rozsahu činností v jednotlivých pracovních pozicích tak, aby se předcházelo přetěžování a stressovému faktoru. Posuzování stresové náročnosti pracovním pozic a též posuzování psychosomatické predikce u jednotlivých zaměstnanců, posuzování psychosomatiky u zaměstnanců v důsledku přetížení, nevhodného pracovního zařazení, dysfunčkního chování na pracovišti.

Řešení problémů rozvázání pracovního poměru z různých důvodů, nejčastěji prokazování procesní správnosti při odstoupení od pracovní smlouvy z důvodu nesplnění úkolu, dlouhodobého neplnění povinností či manažerských úkolů.

Posuzování procesu a metod reorganizace společností v oblasti „lidských zdrojů“ – Outplacement, posuzování HR procesu z hlediska profesionality, kvality a etiky při propouštění zaměstnance, posuzování adekvátnosti metod při výběru zaměstnanců pro změnu pracovního zařazení.

Součástí psychologie práce je i psychologie reklamy, marketingu a PR.


Kdy bude možné využít druhou část znalectví a to psychologii dopravy?

V situacích, kdy bude potřeba zjistit dispozici osoby pro řízení dopravního prostředku, obzvláště v situacích, kdy nebude jednoznačné, kdo je viníkem nehody. Dopravně psychologické vyšetření kromě struktury osobnosti zkoumá úroveň kognitivních funkcí, které lze pro potřeby dopravní psychologie obecně charakterizovat jako souhrn vzájemně provázaných aktivit paměti, pozornosti a koncentrace, rychlosti zpracování informací, exekutivní funkce - plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace, prostorová orientace a vnímání. Dále se vyšetření zaměřuje na úroveň vigilance a reakční schopnosti. Toto jsou faktory, které ovlivňují řidičovo chování při řízení dopravního prostředku a jejich nedostatečnost je důsledkem dopravních nehod. Velmi spolehlivé softwarové metody umožňují objektivní zjištění úrovně výše uvedených faktorů.

Dopravní psychologie se však zabývá i psychikou účastníků nehod, jejich adaptací a dalším začlenění do běžného života. V rámci této problematiky se řeší posttraumatické šoky i další následky s ohledem na další kvalitu života.

Tento obor též řeší problematiku osob závislých na alkoholu a psychotropních látkách včetně těch, kteří prošli odvykací léčbou, zkoumá jejich schopnost nadále řídit dopravní prostředky, stejně jako osoby, které například díky výkonu trestu nemohli praktikovat řízení, a po návratu do běžného života se často u těchto osob setkávám s požadavky na dopravně psychologické posouzení.

Další velkou skupinou jsou lidé, kteří chtějí vlastnit řidičský průkaz, prodělali různé nemoci a odborní lékaři nás žádají o vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel stejně jako je tomu u osob nad 65 let věku.

Work-Life-Balance Stone pyramid